Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Regulamin przedmiotu „Chemia Organiczna”

1. Przedmiot jest prowadzony w formie wykładu (45 godzin) i obejmuje następujące zagadnienia: budowa atomu, orbitale atomowe i wiązania tworzone przez atomy węgla (1godz.), alkany (2 godz.), cykloalkany(1 godz.), stereochemia (2 godz.), alkeny (3 godz.), alkiny (1 godz.), dieny (1 godz.), węglowodory aromatyczne (5 godz.), fluorowcozwiązki (3 godz.), związki metaloorganiczne (1 godz.), alkohole i fenole (4 godz.), etery i epoksydy (2 godz.), aldehydy i ketony (5 godz.), kwasy karboksylowe i ich pochodne (6 godz.), aminy (5 godz.), karty charakterystyki związków chemicznych i przykłady obliczeń stosowanych w chemii organicznej (1 godz.), związki pochodzenia naturalnego (2 godz.); konspekt wykładu jest dostępny na stronie Zakładu Chemii Organicznej (http://zcho.ch.pw.edu.pl); zakładki: „Dla studentów” -->Inżynieria Chemiczna” -->Chemia Organiczna-wykład”

2. Zalecana literatura przedmiotu:
a. Skrypt: D. Buza, W. Sas, P. Szczeciński „Chemia Organiczna. Kurs podstawowy”, Oficyna Wydawnicza PW;
b. „Zadania Treningowe” do pobrania ze strony Zakładu Chemii Organicznej (
http://zcho.ch.pw.edu.pl); zakładki: „Dla studentów” -->Inżynieria Chemiczna” -->ChemiaOrganiczna-wykład”;
c. Rozwiązania prac domowych i egzaminów z poprzednich lat do pobrania ze strony Zakładu Chemii Organicznej (
http://zcho.ch.pw.edu.pl); zakładki: „Dla studentów” -->Inżynieria Chemiczna” -->ChemiaOrganiczna-wykład”;
d. Skrypt: D. Buza, A. Ćwil „Zadania z chemii organicznej z rozwiązaniami”, Oficyna Wydawnicza PW;
e. J. McMurry „Chemia Organiczna”, PWN, Warszawa, 2000;
f. R. T. Morrisom, R. N. Boyd, „Chemia Organiczna”, PWN, Warszawa, 1985;

3. Obecność Studenta na wykładzie nie jest obowiązkowa.

4. Terminy i miejsce konsultacji (2 godz. tygodniowo) zostaną ustalone na 1. wykładzie w porozumieniu ze Studentami; terminy te zostaną zamieszczone na stronie Zakładu Chemii Organicznej (http://zcho.ch.pw.edu.pl).

5. Tryb zaliczenia przedmiotu – egzamin pisemny:
a. sesja zimowa, 2 terminy,
b. sesja jesienna, 1 termin.
Terminy i miejsce przeprowadzenia egzaminu zostaną podane na 1. wykładzie oraz na stronie Zakładu Chemii Organicznej (
http://zcho.ch.pw.edu.pl); zakładki: „Dla studentów” -->Inżynieria Chemiczna” -->Chemia Organiczna-wykład”.

6. Student ma prawo wyboru dowolnego spośród wyznaczonych terminów egzaminu.

7. Student ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w jednym z terminów wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych.

8. Podczas egzaminu nie ma możliwości korzystania z materiałów pomocniczych.

9. Zasada ustalania oceny z egzaminu:

Ilość punktów [%]

Ocena

51-64

3.0

65-74

3.5

75-84

4.0

85-94

4.5

95-100

5.0


10. Student ma prawo wglądu do swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej w godzinach konsultacji, w terminie miesiąca od ogłoszenia wyników.

11. Do pracowni Preparatyki Organicznej przystępują Studenci, którzy zdali egzamin.

12.Decyzje w sprawach nie objętych regulaminem przedmiotu lub innymi przepisami nadrzędnymi podejmuje prowadzący przedmiot.Zakład Chemii Organicznej 2008-2009 Ostatnia modyfikacja 3.09.2009