Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Prace dyplomowe magisterskie wykonane w Zakładzie Chemii Organicznej PW1946/47 rok (z natury)

 1. Zygfryd Stanisław Matuszewski „Synteza 2,2,2-trójchloro-1,1-dwu(4-nitrofenylo)etanu promotor dr Jarosław Böhm.

1947/48 rok (z natury)

 1. Jerzy Woliński „Studia nad otrzymywaniem kwasu nikotynowego” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa (dr Jarosław Böhm)

1950/51 rok (z natury)

 1. Stanisław Pietras „ Synteza kwasu acetylocykloheksanokarboksylowego” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa

1951/52 rok (z natury)

 1. Mirosław Dziankowski „ O własnościach 3,4,5-trójfenylofenolu” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa

 1. Wiesław Jasiobędzki „Porównanie reakcji Friedel’a-Crafts’a i przegrupowania Fries’a dla układu 1-metylo-2-naftolu” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa (mgr Teresa Bisanz)

 2. Stanisław Jegliński „Synteza 1,4-dwufenylo-1,4-dwu(4-metoksyfenylo)butin-2-diolu” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa

 3. Tadeusz Jaworski „Reakcje dienowe z cyjankiem benzoilu i p-metoksybenzoilu” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa

 4. Danuta Kozłowska „Bromowanie 5,6-benzochiniliny” promotor dr Jarosław Böhm

1954 rok (z natury)

 1. Osman Achmatowicz „Synteza kwasu 3,4,5-trójfenylobenzoesowego” promotor doc. dr Jarosław Böhm

 2. Daniela Buza „Badania nad budową oksymu izoforonu” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa

1956 rok (z natury)

 1. Danuta Klimczuk-Sowa „Badanie reakcji 4-hydroksy-2-cykloheksen-1-onu z PCl5. Identyfikacja produktów reakcji” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa

 2. Wacław Zamłyński „Synteza 1,1,4-trifenylo-4-(p-tolilo)butatrienu-1,2,3” promotor doc. dr Jerzy Woliński

1957 rok (z natury)

 1. Selim Achmatowicz „Próba syntezy hydroksycyklopentenonów z sąsiadującymi grupami izopropylowymi” promotor doc. dr Jarosław Böhm

1958 rok (z natury)

 1. Krystyna Suchocka „Otrzymywanie 3,5,5-trójfenylocykloheksen-2-onu-1” promotor mgr Natalia Porowska

1960 rok (z natury)

 1. Krystyna Kamieńska „Badanie przemiany izomerów β-aminowinyloketonów metodą kriometryczną” promotor dr Janusz Dąbrowski

 2. Zdzisław Mosionek „Próby otrzymywania 1-alkilo-1,4,4-trójfenylobutatrienów” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa

 3. Jerzy Wilczek „Przyłączanie chlorku propionylu do chloro-1-cykloheksenu” promotor dr Janusz Dąbrowski

1961 rok (z natury)

 1. Maria Skorupska „Otrzymywanie butyloaminowej pochodnej 1,8-dekalinodionu” promotor dr Janusz Dąbrowski

1962 rok (z natury)

 1. Jan Prejzner „Orientacja w reakcjach acylowania metodą Friedla-Craftsa eteru dwumetylowego 2-metylonaftorezorcyny” promotor dr Teresa Bisanz

1966 rok (z natury)

 1. Paweł Bukowski „Porównanie enolizacji α,γ-dwumetyloacetylooctanu etylu i α,γ-dwuchloroacetylooctanu etylu z enolizacją acetylooctanu etylu” promotor dr Zofia Bańkowska

 2. Marek Chmielewski „Synteza 4-nitroacenaftylenu” promotor doc. dr Jerzy Woliński

 3. Bartłomiej Grabowski „ Enolizacja γ,γ-dwuchloroacetylooctanu etylu” promotor dr Zofia Bańkowska

 4. Adam Gryff-Keller „Reakcja Michaela 4’-nitrodezoksybenzoiny z benzylidenoacetylooctanem etylu” promotor dr Daniela Buza

 5. Bohdan Korybut-Daszkiewicz „Dienofilowe własności cyjanomrówczanu fenylu” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa

 6. Zygmunt Matacz „Przegrupowanie acetylenowo-allenowe w reakcjach 2-metylo-5,5-dwufenylopentyno-3-diolu-2,5” promotor dr Wiesław Jasiobędzki

1967 rok (z natury)

 1. Stefan Kwiatkowski „Synteza dienowa układu pirydynowego. Reakcje pochodnych α-pironu z benzonitrylem” dr Tadeusz Jaworski (opieka prof. Wanda Polaczkowa)

 2. Maria Markiewicz „Otrzymywanie 2,7-dwumetylonaftorezorcyny i przegrupowanie Friesa jej dwuoctanu” promotor doc. dr hab. Teresa Bisanz

1968 rok (z natury)

 1. Andrzej Dąbrowski „Synteza i widma w podczerwieni 2-podstawionych pochodnych benzo-1,3-ditiolu” promotor dr Daniela Buza (mgr inż. Adam Gryff-Keller)

 2. Barbara Szechner „Transmisja wpływu podstawnika w kwasach benzyloksyoctowych” promotor dr Jadwiga Deles

 3. Roman Żywiec „Próby zastosowania pochodnych α-pironu do syntezy dienowej układów dwupirydylowych” promotor doc. dr Tadeusz Jaworski

1969 rok (z natury)

 1. Danuta Hermanowska „O kondensacji mezoksalanu etylowego z α,β-nienasyconymi związkami karbonylowymi” promotor doc. dr Andrzej Zamoyski i prof. dr hab. Wanda Polaczkowa

 2. Bożena Kornacka „Poszukiwanie drogi syntezy cyklicznego dwueteru dwu-(peri-arylenowego). Otrzymywanie 5-bromoacenaftenolu-6” promotor doc. dr Jarosław Böhm, dr Wacław Zamłyński

 3. Paweł Serafinowski „Synteza modelowych eterów o sterycznie utrudnionej rotacji” promotor dr Wacław Zamłyński

 4. Przemysław Szczeciński „Próby syntezy 5,7-dwubenzo[b,g] (1,5)dioksocynu wybranego jako związek modelowy do badań inwersji wiązań tlenu” promotor doc. dr Jarosław Böhm

 5. Sławomir Szymański „Reakcje nadchloranu benzo-1,3-ditioliowego w obecności trójetyloaminy oraz badanie reaktywności bis(benzo-1,3-ditiolilidenu-2) promotor dr Daniela Buza

 6. Janina Zawadowska „Reakcje m-nitrocynamonianu metylu z hydrazyną” promotor prof. dr hab. Wanda Polaczkowa (rok niepewny)

1970 rok (z natury)

 1. Roman Mierzejewski „Przemiany monoadduktów furanu z pochodnymi acetylenu w środowisku kwaśnym” promotor doc. dr Tadeusz Jaworski

 2. Marek Włostowski „Wpływ grupy karboetoksylowej na własności pochodnych α-pironu jako dienów” promotor doc. dr Tadeusz Jaworski

1971 rok (z natury)

 1. Jan Szymoniak „Badania nad reaktywnością soli benzo-1,3-ditioliowych” promotor dr Daniela Buza

1972 rok (z natury)

 1. Joanna Glówczyk „Badania reaktywności soli 2-metylo- i 2-fenylobenzo-1,3-ditioliowych” promotor dr Daniela Buza

 2. Elżbieta Karczmarczyk „Synteza dwuestru kwasu oktyno-1-dwukarboksylowego-1,8 i jego własności dienofilowe” promotor dr Wacław Zamłyński

 3. Tomasz Koźluk „Badanie wpływu kwasowości α-hydroksymetylenocyklanonów na wygląd widm NMR tych związków” promotor dr Jacek Terpiński

 4. Witold Krasuski „Synteza niesymetrycznie podstawionych „bogatych w elektrony” alkenów oraz próba określenia ich reaktywności” promotor dr Daniela Buza

 5. Andrzej Wójcicki „Synteza 7-metylonaftoilu-2 i 4,6,7-trójmetylonaftoilu-1” promotor doc. dr hab. Teresa Bisanz

1973 rok (z natury)

 1. Anna Superson „Synteza podstawionych w pierścieniu pochodnych O-benzylohydroksyloaminy (H, p-CH3, p-Cl, m-NO2, p-NO2) i zbadanie wpływu podstawników na ich zasadowość” promotor: dr Jadwiga Deles

1974 rok (z natury)

 1. Jerzy Goliński „Reakcje spinania 5-nitro-1,3-dioksanów” promotor: dr hab. Hanna Piotrowska

 2. Elżbieta Góraj „Protonowanie soli nitroolefin cykloalifatycznych” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

 3. Marta Jędrzejewska „Reakcja tiomocznika z czterowodorofuranem w środowisku kwaśnym” promotor: dr Wacław Zamłyński

 4. Bronisław Zinkiewicz „Transmisja wpływu podstawników w meta-podstawionych pochodnych benzoilooctanu etylu” promotor: doc. dr hab. Zofia Bańkowska

1975 rok (z natury)

 1. Halina Adamowicz „Reakcje nadchloranów benzo-1,3-ditioliowych i 2-fenylobenzo-1,3-ditioliowych z odczynnikami nukleofilowymi” promotor: dr Daniela Buza

 2. Wanda Gradowska „Synteza i reakcje nadchloranów 4,5-difenylo-1,3-ditioliowych” promotor: dr Daniela Buza

 3. Jan Kwiatkowski „O pewnych reakcjach spinania 5-nitrodioksanów-1,3” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

 4. Anna Skubiszewska „O pewnych własnościach 2-podstawionych pochodnych heksahydropirymidyny” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

 5. Teresa Kowalczyk „Próby syntezy kwasu cis-nonadekatrieno-8,11,14-karboksylowego-1” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

 6. Halina Prejzner „Pochodne czwartorzędowe heksahydropirymidyn” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska (rok niepewny)

1976 rok

 1. Agnieszka Królikowska „Badanie reakcji dienowych 4-metylo-5-cyjanooksazolu z niesymetrycznymi pochodnymi acetylenu” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski

 2. Kazimierz Ryniec „Otrzymywanie 2,3-dwupodstawionej pochodnej cyklopentadienu na drodze rozpadu retrodienowego” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski

 3. Krzysztof Jarowicki „Próby syntezy pochodnych cyklopentadienu podstawionych w pozycjach 3,4- ” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski (brak pracy)

 4. Bożena Cholerzyńska „Reakcje nitrylu 3-metylo-3-fenyloglicydowego” promotor: dr Wacław Zamłyński

 5. Ewa Surowicz „Reakcje karbenów z pochodnymi 5-alkilideno-1,3-dioksanu” promotor: dr Hanna Piotrowska

1977 rok (z natury)

 1. Andrzej Bojara „Transmisja wplywu podstawników w para podstawionych pochodnych kwasu α-fenyloakrylowego” promotor: doc.dr hab. Zofia Bańkowska

 2. Marcin Horbowicz „Otwieranie pierścieni oksiranowych w nitrylach glicydowych” promotor: dr Wacław Zamłyński

 3. Wojciech Kołodziejek (praca wspólna z A. Szczepaniakiem) „Synteza α-n-butylo-α,β-butenolidu oraz trans-1-chlorowcobuten-1-oli-3 z zabezpieczoną grupą hydroksylową stanowiących substraty do otrzymywania związku modelowego 11-dezoksy-10oksa-PGE1” promotor: dr Jan Prejzner

 4. Marek Ostaszewski „Reakcje nitryli α-chlorowcokwasów z pochodnymi cyklopentanonu” promotor: dr Wacław Zamłyński

 5. Aleksander Smolarczyk „Synteza soli benzo-1,3-ditioliowych i badanie ich reakcji z drugorzędowymi aminami alifatycznymi” promotor: dr Daniela Buza

 6. Dorota Stopa „Transmisja wpływu podstawników w para pochodnych α-fenyloacetylooctanu etylu” promotor: doc. dr hab. Zofia Bańkowska

 7. Andrzej Szczepaniak (praca wspólna z W. Kołodziejkiem) „Synteza α-n-butylo-α,β-butenolidu oraz trans-1-chlorowcobuten-1-oli-3 z zabezpieczoną grupą OH stanowiących substraty do otrzymywania związku modelowego 11-dezoksy-10oksa-PGE1” promotor: dr Jan Prejzner

 8. Jerzy Winiarski „Synteza i stereochemia pochodnych 4-nitropiperydyny” 27.06.77 promotor: dr Wojciech Sas

1978 rok

 1. Witold Danikiewicz „Reakcje soli potasowych C-H kwasów z estrami β-chlorowcohydryn” promotor: dr Stefan Kwiatkowski dyplom z wyróżnieniem

 2. Jacek Pankowski „Próby stereoselektywnej syntezy 4,5 podstawionych pochodnych cyklopentyo-1,3-dwuaminy” promotor: dr Stefan Kwiatkowski

 3. Jerzy Tokarski „Próby syntezy kwasu 8,11,14-eikozatriinowego oraz kwasu 5,8,11,14-dikozatetrainowego” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski

 4. Katarzyna Nitschke „Eliminacja grup nitrowych w spiętych pochodnych 5-nitrodioksanów-1,3” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

 5. Magdalena Popławska „ Otrzymywanie i niektóre reakcje 3-(2-nitrowinylo)indolu” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

 6. Wanda Kępys „Wyznaczanie stopnia dysocjacji soli metali alkalicznych β-ketoaldehydów w DMSO metodą koduktometryczną” promotor: dr Jacek Terpiński

1979 rok

 1. Marta Biesaga „Synteza 2,3-dwupodstawionych pochodnych cyklopentadienu” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski

 2. Joanna Bocheńska „Transmisja wpływu podstawników w parapodstawionych pochodnych benzoilomalonianu etylu” promotor: doc. dr hab. Zofia Bańkowska

 3. Ewa Kaniewska „Reakcje epihalohydryn z odczynnikami Grignarda” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski, dr inż. Stefan Kwiatkowski

 4. Witold Ławrynowicz „Wprowadzenie grupy acylowej i formylowej do pochodnych norbornenu” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski

 5. Marian Olejnik „Próby syntezy karbonylowych pochodnych spiro-2,4-heptanu” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski

 6. Leszek Poppe „ Wpływ grupy metylowej i jej położenia na wielkość bariery rotacji wokół wiązania C-N w N,N-dwumetyloamidach kwasów salicylowych” promotor: dr Adam Gryff-Keller

1980 rok

 1. Magdalena Aleksandrowicz „Synteza i właściwości 5-benzylosulfo i 5-cyjano-2-metylo-5-nitrodioksanu-1,3” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

 2. Hanna Banachowicz „Transmisja wpływu podstawników w parapodstawionych pochodnych α-cyjanobenzoilooctanu etylu” promotor: doc. dr hab. Zofia Bańkowska

 3. Bogdan Chomiszczak „Synteza wielopodstawionych pochodnych spiro[2.4]heptan-4-onu” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski

 4. Anna Chrostowska „Reakcje jednorodnikowego spinania 2,2-dwumetylo-5-nitro-5-karbometoksydioksanu-1,3” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

 5. Waldemar Sępkowski „Badanie wpływu kierującego podstawnika fenylowego w reakcjach dienowych” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski (brak pracy)

 6. Piotr Stelmach „Syntezy i badania reaktywności pochodnych 4-metylo-5-arylo-1,3-ditiolu” promotor: dr D. Buza (doc. dr Tadeusz Jaworski)

 7. Bogdan Wilk „Synteza 1,2-dwupodstawionych pochodnych cyklopentanu z zastosowaniem reakcji Michaela” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski

1981 rok (z natury)

 1. Anna Brejnakowska „Otrzymywanie pochodnych cyklopropanu przy użyciu N,N,N’,N’-tetrametyloguanidyny” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski (dr inż. Marek Włostowski)

 2. Ryszard Świeboda „Próby syntezy i wykorzystania dioctanu cis-1-cyjanocyklopenten-3,5-diolu jako kluczowego substratu w syntezie 6-oxo analogów prostaglandyn szeregu F” promotor: dr Stefan Kwiatkowski (T. Jaworski) praca wyróżniona

1982 rok (z natury)

 1. Jan Bobrowicz „Porównanie reaktywności pierścienia oksiranowego w nitrylu i estrze kwasu β-fenylo-β-metyloglicydowego” promotor: dr Wacław Zamłyński

 2. Ireneusz Łysiak „Zastosowanie tetrametyloguanidyny w reakcjach alkilowania N-H kwasów na przykładzie cyjanamidów i sulfonoamidów” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski (mgr inż. Marek Włostowski)

 3. Marianna Baran „Zdolność fenyloformylooctanu etylu do tworzenia cis- i trans- enoli” promotor: dr Irmina Zadrożna (brak pracy) 06.04.82

1983 rok (z natury)

 1. Zygmunt Księżakowski „ Próby syntezy pochodnych 1-cyklopenteno-alken-1-onu-3- jako potencjalnych substratów w syntezie 6-oxo-PGF” promotor: dr Stefan Kwiatkowski

 2. Andrzej Woliński „Reakcje 1,3-dioksolanów i 1,3-dioksanów z halogenkami kwasowymi” promotor: dr Stefan Kwiatkowski

 3. Jarosław Kiegiel „Synteza pochodnych uracylu zawierających w pozycji 1 pierścień N-formylo-5,5-dimetylopirolidyny” 05.07.83 promotor: dr Wojciech Sas

 4. Hanna Ilcewicz „Konfiguracja eterów metylowych para podstawionych pochodnych fenyloformyloacetonitrylu” promotor: dr Irmina Zadrożna 05.07.83

1984 rok

 1. Sylwester Maciejewski „Wpływ rozmieszczenia podstawników w układzie 4-metylooksazolu na kierunek reakcji z 1-heptynem” promotor: dr Tadeusz Mizerski

 2. Stanisław Ostrowski „Synteza i reakcji N-metylowych soli izoksazolowych” promotor: dr Stefan Kwiatkowski 25.05.1984

 3. Krzysztof Szymbor „2-Arylotio- i 2-alkilotio-1,3-ditiole jako prekursory karbenów” promotor: dr hab. Daniela Buza

1985 rok (z natury)

 1. Janusz Sawicki „Aminorodnikowe reakcje α-dinitrozwiązków z solami pierwszorzędowych nitroparafin” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

 2. Krzysztof Pupek „Stereo- i regioselektywność cykloaddycji N-tlenku acetonitrylu do pochodnych 2-cyklopenteno-1,4-diolu” promotor: dr hab. Stefan Kwiatkowski 05.04.1985

 3. Bogusław Prościewicz „Reakcje nitroparafin i ich niektórych pochodnych z jodotrimetylosilanem” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

 4. Wojciech Karpiesiuk „Synteza i badania własności chemicznych fenylonitrometanu metylotionitrometanu” promotor: dr Wojciech Sas

1986 rok (z natury)

 1. Piotr Łazowy „Reakcje 2-amino, 2-alkilotio- oraz 2-arylotiopochodnych 1,3-ditiolu z odczynnikami metylującymi” promotor: dr Wanda Gradowska

 2. Zofia Łysiak „Synteza związków modelowych do badania inwersji wiązań siarki” promotor: dr Przemysław Szczeciński

 3. Hanna Kozieł „Badania reakcji alkilowania α-fenylotiopochodnych cyklopentanonu” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski (K. Jarowicki)

 4. Dariusz Pawlak „Reakcje 2-(N-nitrozo)-oksyaminometyloketonów” promotor: dr Stefan Kwiatkowski

1987 rok (z natury)

 1. Paweł Jankowski „Synteza oraz acylowanie 1,2-dipodstawionych alkenów. Badanie mechanizmu eliminacji N-nitrozo-N-metylohydroksyamin z β-(N-nitrozo)-oksyaminometyloketonów” promotor: dr hab. Stefan Kwiatkowski

 2. Urszula Statkiewicz „Reakcje soli potasowej 2,2-dimetylo-5-nitrodioksanu-1,3” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

1988 rok (z natury)

 1. Joanna Szewczyk „Zastosowanie katalitycznych układów dwufazowych do generowania karbenów 1,3-ditioliowych” promotor: dr hab. Daniela Buza

1990 rok (z natury)

 1. Henryk Gruza „Reakcje 2-nitro-5-p-tolilosulfonylopropanu z niektórymi anionami” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

1991 rok

 1. Tomasz Stawiński „Próby przekształcenia 2,2-dimetylo-5-nitro-1,3-dioksanu w celu otrzymania polinitropochodnych” 09.10.91 promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

1992 rok

 1. Krzysztof Wiśniewski „Badanie własności spektroskopowych i reaktywności pochodnych etynylotrimetylosilanu za pomocą NMR” 07.07.92 promotor: dr Przemysław Szczeciński

 2. Mariola Koszytkowska „Synteza i właściwości chemiczne 3-benzoilosulfolenów” 21.09.92 promotor: dr hab. Stefan Kwiatkowski

 3. Renata Kuciak „Wykorzystanie pochodnych 5-nitro-1,3-dioksanu w syntezie polihydroksylowych pochodnych pirolidyny” 16.12.92 promotor: dr Wojciech Sas

 4. Maciej Sworzyński „Próba syntezy 5,6-diacetoksy-3-metylo-2-aza-7-oksa-bicyklo[2.2.1]hepta-2,5-dienu w wysokociśnieniowej reakcji Dielsa-Aldera” 21.12.92 lub 14.01.93 promotor: dr hab. Stefan Kwiatkowski

1993 rok

 1. Elżbieta Kornacka „Regioselektywna synteza 4,5-dihydroizoksazolin z wykorzystaniem α,β-nienasyconych estrów kwasów karboksylowych oraz badanie nukleofilowej addycji i próby biotransformacji otrzymanych związków” promotor: dr Irmina Zadrożna

 2. Agnieszka Samulska „Badanie i synteza chlorodiazyryn i metoksydiazyryn jako prekursorów ambifilowych i nukleofilowych karbenów” promotor: dr Marek Włostowski

 3. Andrzej Olszewski „Zastosowanie pochodnych kwasu azadikarkoksylowego do otrzymywania S-tetrazyn” promotor: Marek Włostowski

 4. Jolanta Krupa „Opracowanie nowych związków sieciujących – pochodnych fenoli” promotor: dr Irmina Zadrożna

1994 rok

 1. Karol Grela „Trzeciorzędowe nitrozoalkany z grupą cyjanową. Synteza i badania fragmentacji masowej” 20.12.94 promotor: dr Marek Włostowski

1995 rok

 1. Aleksandra Sowińska-Lewandowska „Próba wykorzystania pochodnych 5-nitro-1,3-dioksanu w syntezie azacukrowych pochodnych showdomycyny” 09.02.95 promotor: dr Wojciech Sas

 2. Mariusz Dyrda „Opracowanie nowych związków sieciujących pochodnych hydroksybenzaldehydu” 03.03.95 promotor: dr Irmina Zadrożna

 3. Tomasz Kowalczyk „Związki azowe jako monomery specjalne” 30,10.95 promotor: dr Irmina Zadrożna

1996 rok

 1. Joanna Kurkowska „Hydroliza enzymatyczna j mikrobiologiczna podstawionych 4,5-dihydroizoksazoli” 04.09.96 promotor: dr Irmina Zadrożna

 2. Marta Damentko „Redukcja ugrupowania karbonylowego w 4,5-dihydroizoksazolach za pomocą mikroorganizmów” 23.03.96 promotor: dr Irmina Zadrożna

 3. Paweł Parzuchowski „Związki azometinowe jako monomery specjalne do syntezy poliarylanów” 10.06.96 promotor: dr Irmina Zadrożna ocena celująca, nagroda JM Rektora

 4. Monika Siedlecka ”Badania strukturalne analogu trzeciej pętli wiążącej jony wapnia z kalmoduliny” 21.06.96 promotor: prof. Adam Gryff-Keller

 5. Anna Budzińska „Wykorzystanie pochodnych 5-allilo-5-nitro-1,3-diksanu w syntezie pochodnych piperydyny” 30.10.96 promotor: dr Maria Bukowska ocena celująca, nagroda JM Rektora

1997 rok

 1. Andrzej Starski „Badanie parametryczne syntezy fullerenów i próby ich kompleksawania z kaliksarenami” 12.09.97 promotor: dr Magdalena Popławska

 2. Ewa Mironiuk „Wykorzystanie pochodnych kwasu 2-azydo-3-(5-nitro-1,3-dioksan-5-ylo)propanowego w syntezie pochodnych 2-pirolidynonu o potencjalnej aktywności biologicznej” 28.10.97 promotor: dr Ewa Kołaczkowska

 3. Jolanta Zając „Synteza pochodnych 2,6-diarylo-1,4-cykloheksadionów oraz badanie ich struktury za pomocą widm 1H NMR” 06.11.97 promotor: dr Wojciech Sas

 4. Piotr Gębarowski „Badania nad możliwością wykorzystania reakcji N-tlenku 7,9-dioksa-1-aza-2,8,8-trimetytlospiro[4.5]dec-1-enu z chlorkami kwasowymi do syntezy polihydroksylowych pochodnych pirolidyny” 28.11.97 promotor: dr Wojciech Sas

 5. Jacek Kaniuk „Biochemiczna redukcja i degradacja regioizomerycznych pochodnych 4,5-dihydroizoksazoli” 12.12.97 promotor: dr Irmina Zadrożna

 6. Aneta Motyczyńska „Teoretyczna interpretacja regioselektywności w reakcjach 1,4-cykloaddycji pochodnych oksazolu z niesymetrycznymi pochodnymi acetylenu” 15.12.97 promotor: dr Tadeusz Mizerski

 7. Paweł Rojek „Wykorzystanie reakcji 3-nitro-1,5-dioksaspiro[5.5]undekanu z 2-bromoakrylanem metylu w syntezie 3-hydroksy-5,5-bis(hydroksymetylo)-2-pirolidynonu” 17.12.97 promotor: dr Ewa Kołaczkowska

1998 rok

 1. Dominika Starzomska „Selektywna hydroliza enzymatyczna estrów heterocyklicznych zawierających układ 4,5-dihydroizoksazolu” 16.10.98 promotor: dr Irmina Zadrożna

 2. Edyta Waląg „Synteza i enzymatyczny rozdział enencjomerów alkoholi z ugrupowaniem 3-alkilo-3-aryloizoksalinowym” 22.09.98 promotor: dr Irmina Zadrożna

 3. Anna Wyszomirska „Monomery chalkonowe z grupami alkilowymi jako nowe związki sieciujące” 10.03.98 promotor: dr Irmina Zadrożna

1999 rok

 1. Arkadiusz Majoch „Reakcja podstawienia grupy mezyloksy w 7,14-dioksa-1-aza-3-mezyloksy-dispiro[4.2.5.2]pentadekan-2-onu” 26.01.99 promotor: dr Ewa Kołaczkowska

 2. Anna Lato „Badanie regioselektywności w reakcji [4+2] cykloaddycji wybranych pochodnych oksazolu z propiolanem etylu” 28.06.99 promotor: dr Tadeusz Mizerski

 3. Rafał Szmigielski „Badanie reagioselektywności w reakcjach wybranych pochodnych oksazolu z dienofilami acetylenowymi” 14.10.99 promotor: dr Tadeusz Mizerski

 4. Kamila Rzeźnicka „Chemoenzymatyczne reakcje przekształcania estrów z ugrupowaniem 2-izoksazolinowym” 01.10.99 promotor: dr Irmina Zadrożna

 5. Małgorzata Mysłek (Sakowska) „Związki azometinowe jako monomery specjalne do poliarylanów” 01.02.99 promotor: dr Irmina Zadrożna

 6. Agnieszka Karłowicz „Próba generowania asymetrycznych atomów węgla na sferze fullerenu C70” 11.99 promotor: dr Magdalena Popławska

 7. Joanna Jędrzejewska „Synteza 4-hydroksypochodnych piperydyny posiadających pierścień heterocykliczny w pozycji drugiej” 21.12.99 promotor: dr Maria Bukowska

2000 rok

 1. Dominika Bal „Opracowanie metody oznaczania konfiguracji kwasu 2-hydroksyglutarowego w środowisku wodnym, oparte na spektroskopii NMR”; 11.09.2000 promotor: prof. dr hab. Adam Gryff-Keller

 2. Katarzyna Rusin „Badanie możliwości wykorzystania pochodnych terpenowych w enancjoselektywnej syntezie mono- i dihydroksylowych pochodnych 2-pirodylinonu” 11.09.2000 promotor: dr Ewa Kołaczkowska

 3. Agnieszka Galińska „Opracowanie metody otrzymywania enancjomerycznie czystych pochodnych 3,4-dihydroksy-2-pirolidynonu z wykorzystaniem pomocniczych związków chiralnych” 22.12.2000 promotor: dr Ewa Kołaczkowska

 4. Mariusz Mamiński „Badanie struktury i konformacji pochodnych dibenzocykloheptanonu” 09.2000 promotor: dr hab. Przemysław Szczeciński

2001 rok

 1. Agnieszka Pietrzak „Zastosowanie pochodnych 7-oksa-1-azabicyklo[2.2.1]heptanu w syntezie polihydroksylowych pochodnych piperydyny” 11.09.01 promotor: dr hab. Wojciech Sas (mgr Anna Budzińska)

 2. Magdalena Cichowska „Badanie biokatalizy wybranych reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji” 29.10.01 promotor: dr Irmina Zadrożna

2002 rok

 1. Agnieszka Adamczyk „Synteza 1-aza-2-(hydroksymetylo)-7,14-dioksadispiro[4.2.5.2]pentadekanu oraz próby jego wykorzystania do otrzymywania homoazanukleozydów” 18.09.02 promotor: dr Mariola Koszytkowska-Stawińska

 2. Suzan Beraik „Badanie możliwości wykorzystania 3-(1,3-dioksa-2-fenylo-5-nitro-5-cykloheksylo)propanalu w syntezie C- i N-azanukleozydów” 24.10.2002 promotor: dr Ewa Kołaczkowska

 3. Magdalena Dziekońska „Wybrane barwniki azowe i chalkony jako monomery specjalne do syntezy polimerów o nieliniowych właściwościach optycznych” 12.04.02 promotor: dr Irmina Zadrożna

 4. Ewa Kaczorowska „Badanie teoretycznej regioselektywności 1,3-dipolarnej cykloaddycji oraz określanie wpływu biokatalizatora na stosunek regioizomerów” 27.09.02 promotor: dr Irmina Zadrożna

 5. Anna Kraska „Wybrane barwniki azowe jako monomery specjalne do syntezy poliarylanów o właściwościach kompleksujących” 06.09.02 promotor: dr Irmina Zadrożna

 6. Tomasz Martyniuk „Zastosowanie spektroskopii NMR do badań kwasu 2-metylocytrynowego – optycznie czynnego markera trzech chorób metabolicznych” 15.11.02 promotor: dr Hanna Krawczyk

 7. Rafał Rusiecki „Otrzymywanie i badanie struktury produktów reakcji dwufunkcyjnych tlenków nitryli z fullerenem C60” 09.10.02 promotor: dr Magdalena Popławska

 8. Monika Studzińska 10.07.02 „Synteza, charakterystyka spektroskopowa (1H NMR, 13C NMR) i struktura kwasu 4-hydroksycykloheksylooctowego oraz hawkinzyny” promotor: prof. nzw. dr hab. Przemysław Szczeciński

 9. Piotr Wawrzyniak „Synteza azaizonukleozydów” 09.09.02 promotor: dr Maria Bukowska

 10. Przemysław Ziemkowski „Otrzymywanie nowych izoksazolinowych pochodnych fullerenu C60. Funkcjonalizacja – droga do zwiększenia rozpuszczalnosci fullerenu C60 w rozpuszczalnikach polarnych” 12.09.02 promotor: dr Magdalena Popławska

2003 rok

 1. Dmytro Kotsyubynskyy „Badanie kreatyniny i jej formy protonowanej w roztworach za pomocą spektroskopii NMR” 16.06.03 promotor: prof. dr hab. Adam Gryff-Keller

 2. Agnieszka Pietras „Zastosowanie spektroskopii NMR do badań optycznie czynnych pochodnych kreatyniny” 05.12.03 promotor: dr Hanna Krawczyk

 3. Monika Jędrzejczak „Wybrane barwniki antrachinonowe i azowe stosowane w dziełach sztuki” 24.09.03 promotor: dr Irmina Zadrożna

 4. Aneta Prokaryn (Domańska) „Synteza podstawionych 4,5-dihydroizoksazoli o potencjalnej aktywności biologicznej” promotor: dr Irmina Zadrożna

2004 rok

 1. Wojciech Orzelski „Badania nad przekształcaniem pochodnych 4,5-dihydroizoksazoli w nienasycone metyloketony” 30.01.04 promotor: dr Ewa Kołaczkowska

 2. Aneta Kaliszewska „Wybrane barwniki organiczne. Synteza i próby degradacji fotokatalitycznej” 26.10.04 promotor: dr Irmina Zadrożna

2005 rok

 1. Katarzyna Kaleta „Synteza aza-analogów Acyloviru” 11.01.05 promotor: dr Mariola Koszytkowska-Stawińska ocena celująca

 2. Dorota Hess „Synteza wybranych barwników azowych i antrachinonowych oraz próby ich biodegradacji” 15.03.05 promotor: dr Irmina Zadrożna

 3. Katarzyna Kilijan „Pochodne chalkonu jako monomery specjalne do syntezy polimerów o nieliniowych właściwościach optycznych” 01.09.05 promotor: dr Irmina Zadrożna

 4. Agnieszka Sekuła „Projektowanie i synteza monomerów azowych do zastosowania w optyce nieliniowej” 01.09.05 promotor: dr Irmina Zadrożna

2006 rok

 1. Rafał Gawin „Synteza N’-arenosulfonylowych azaanalogów Acyloviru” 26.10.06 promotor: dr Mariola Koszytkowska-Stawińska ocena celująca

 2. Ewa Adamkiewicz „Badania nad syntezą azanukleozydów – pochodnych pirolidyn-2-onu” 07.07.06 promotor: dr Ewa Kołaczkowska i dr Mariola Koszytkowska-Stawińska.

 3. Joanna Narożnik „Badania nad syntezą cyklicznych azanukleozydów” 26.10.06 promotor: dr Ewa Kołaczkowska.

2007 rok

 1. Michał Horbaczewski „Badanie struktury soli związków β-dikarbonylowych za pomocą magnetycznego reazonansu jądrowego” 29.06.07 promotor: prof. nzw. dr hab. Przemysław Szczeciński

 2. Paweł Iwan; „Otrzymywanie aza-C-nukleozydu z grupy Immucilin”, 12.07.07 promotor: dr Ewa Kołaczkowska

 3. Paweł Gawryś „Synteza prekursorów allilowych i arylowych ditlenków dinitryli i próby zastosowania ich w reakcji z fullerenem C60 2007 promotor: dr Magdalena Popławska

2008 rok

 1. Diana Lamparska „Zastosowanie spektroskopii NMR do identyfikacji metabolitów 2-[2-nitro-4-(trifluorometylo)benzoilo]cykloheksano-1,3-dionu (nitisinonu), leku przeciw tyrozynemii typu I. Synteza związków modelowych” 23.09.08 promotor prof. nzw. dr hab. Przemysław Szczeciński

 2. Jacek Włostowski „Zastosowanie spektroskopii NMR do badań związków powstających w chorobach z deficytem ADSL i AICAR transformylazy/IMP cyklohydrolazy” 20.10.08 promotor dr Hanna Krawczyk

2010 rok

 1. Magda Małyska „Synteza /C-/azanukleozydów” 20.07.2010 kierująca pracą dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska

2011 rok

 1. Magdalena Hardej „Badania nad rolą lipidów prenylowych u roślin” 27.06.2011 kierujący pracą dr inż. Tomasz Rowicki, opiekun naukowy prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska IBB PAN

 2. Aleksandra Dzika „Badania nad syntezą polihydroksylowej pochodnej 4,4-dimetyloperhydropirydyno[1,2-a]azepiny oraz polihydroksylowej pochodnej 5,5-dihydroksymetyloindolizydyny” 5.09.2011 kierująca pracą dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska

 3. Olga Szycht „Synteza wybranych (NH-1,2,3-triazol-ylometylo)pirymidynonów” 5.09.2011 kierująca pracą dr inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska

 4. Ewa Tkacz „Badania nad syntezą endo-cyklicznych azydopochodnych 2,5-anhydro-D-mannozy” 5.09.2011 kierująca pracą dr inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska

 5. Filip Stelmach „Badania nad syntezą polihydroksylowej pochodnej 5,5-dimetyloindolizydyny oraz polihydroksylowej pochodnej 4,4-dihydroksymetyloperhydropirydyno[1,2-a]azepiny” 27.09.2011 kierująca pracą dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska

Zakład Chemii Organicznej 2008-2011 Ostatnia modyfikacja 19.10.2011