Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Prace dyplomowe inżynierskie wykonane w Zakładzie Chemii Organicznej PW1981 rok

 1. Marek Januchowski „Przemiana estrów enoli do β-dwuketonów drogą przegrupowania sigmatropowego 1,3” promotor: dr Stefan Kwiatkowski

1982 rok

 1. Marek Ruzikowski „Alkilowanie N-H kwasów na przykładzie hydantoiny i pokrewnych jej związków heterocyklocnych przy użyciu tetrametyloguanidyny” promotor: doc. dr Tadeusz Jaworski (mgr inż. Marek Włostowski)

 2. Halina Zalewska „Reakcje 2-cyjano-2-nitropropanu z solami pierwszorzędowych nitroparafin” promotor: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

1983 rok

 1. Andrzej Hołub „Próby modyfikacji syntezy kwasu α-(m-benzoilofenylo)propionowego (Ketoprofenu) promotor: dr Wacław Zamłyński

 2. Włodzimierz Sikorski „Synteza i właściwości chemiczne N-alkoksy enamin” promotor: dr Stefan Kwiatkowski

1984 rok

 1. Mariola Trzmielewska „Konfiguracja eterów metylowych enolu para pochodnych fenyloformylooctanu etylu” promotor: dr Irmina Zadrożna 05.10.1984

 2. Elżbieta Wojtowicz „Badanie wpływu rozpuszczalników na przebieg reakcji karbometoksylowania butyrolaktonu” promotor: dr Jan Prejzner

2011 rok

 1. Piotr Adamski „Optymalizacja warunków reakcji allilowania II-rzędowych nitrozwiązków katalizowanej kompleksami palladu” 1.02.2011 kierujący pracą dr inż. Tomasz Rowicki

 2. Jakub Ostapko „Optymalizacja otrzymywania nadtlenków bis-3-karboksypropionylu i bis-4-karboksybutyrylu oraz wykorzystanie ich do modyfikacji struktur węglowych” 2.02.2011 kierująca pracą dr inż. Magdalena Popławska

 3. Maciej Malinowski „Opracowanie metod syntezy pochodnych 4-nitrobut-1-enu” 2.02.2011 kierujący pracą dr inż. Tomasz Rowicki

 4. Adriana Czyż „Synteza i optymalizacja procesu alkilowania wybranego 4-alkilo-NH-1,2,3-triazolu” 2.02.2011 kierująca pracą dr inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska

 5. Maciej Krzeszewski „Synteza i funkcjonalizacja wybranych NH-1,2,3-triazoli” 2.02.2011 kierująca pracą dr inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska

 6. Rafał Matczak „Opracowanie metody syntezy dwóch stilbenów - pochodnych resweratrolu” 2.02.2011 kierująca pracą dr inż. Hanna Krawczyk

 7. Rafał Zaborowski „Opracowanie metody syntezy pochodnej 3-aminochinolizydyny” 4.02.2011 kierująca pracą dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska

 8. Katarzyna Janowska „Opracowanie metody wyodrębniania z płynów fizjologicznych pochodnej adenozyny powstającej w deficycie liazy adenylobursztynianowej” 7.02.2011 kierująca pracą dr inż. Hanna Krawczyk

 9. Magda Ziółkowska „Otrzymywanie i charakterystyka pochodnych fulerenu C60 z podstawnikami cukrowymi” 11.07.2011 kierująca pracą dr inż. Magdalena Popławska

 10. Dominik Kubicki „Dyfuzyjna spektroskopia NMR - implementacja i optymalizacja metody na spektrometrze Varian NMR System 500 MHz” 13.12.2011 kierujący pracą dr hab., prof. PW Przemysław Szczeciński

2012 rok

 1. Katarzyna Rajkowska „Synteza analogów metabolitów izoprenoidów” 4.01.2012 kierujący pracą dr inż. Tomasz Rowicki, opiekun naukowy prof. dr hab. Ewa Świeżewska IBB PAN

 2. Jacek Zakrzewski „Opracowanie metody syntezy pochodnych stilbenu z podstawnikami halogenkowymi i nitrowymi” 31.01.2012 kierująca pracą dr inż. Hanna Krawczyk

 3. Bartłomiej Bończak „Próba modyfikacji fulerenu C60, nanorurek i magnetycznych kapsułek węglowych za pomoca azydków z podstawnikami cukrowymi” 2.02.2012 kierująca pracą dr inż. Magdalena Popławska

 4. Jan Nowicki „Synteza makrocyklicznych amidów i imin jako ligandów do kompleksowania kationów lantanowców” 2.02.2012 kierujący pracą prof. dr hab. Daniel Gryko

 5. Sebastian Łapczyński „Synteza 2,3-O-izopropylidenorybofuranozy i jej 5-O-sililowej pochodnej” 9.02.2012 kierujący pracą dr inż. Tomasz Rowicki

Zakład Chemii Organicznej 2008-2012 Ostatnia modyfikacja 7.03.2012