Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

WYKAZ DOKTORATÓW OBRONIONYCH W KATEDRZE / ZAKŁADZIE CHEMII ORGANICZNEJ (po roku 1945)


L.p.

Nazwisko i imię

Data obrony

Promotor

Tytuł pracy

1.

Jerzy Woliński

1951

W. Polaczkowa

O reakcjach dienowych czterofenylocyklopentadienonu z pochodnymi benzylidenowymi initrylami

2.

Teresa Bisanz

20.12.1956

W. Polaczkowa

Przegrupowanie Friesa estrów β-naftolu i niektórych pochodnych podstawionych w pozycji 1

3.

Zofia Bańkowska

24.06.1959

W. Polaczkowa

Wpływ chlorowca na kierunek enolizacji chlorowcopochodnych acetonu w roztworach kwaśnych

4.

Jadwiga Deles

21.06.1960

W. Polaczkowa

Mechanizm reakcji hydrazyny z podstawionymi w pierścieniu pochodnymi cynamonianu metylu i wpływ podstawnika na szybkość tej reakcji

5.

Tadeusz Jaworski

21.06.1960

W. Polaczkowa

Synteza dienowa układu pirydynowego

6.

Natalia Porowska

21.06.1960

W. Polaczkowa

Badania nad wpływem grup alkilowych i fenylowych w pierścieniu benzenowym na niesąsiadującą z nimi grupę funkcyjną

7.

Wiesław Jasiobędzki

26.03.1963

W. Polaczkowa

Zależność pomiędzy budową a własnosciami dwualkilodwufenylo- i czteroalkilobutatrienów

8.

Daniela Buza

22.09.1964

W. Polaczkowa

Sprzężenie i orientacja w układzie 1,2,3-trójfenylobenzenu

9.

Eugenia Czerwińska-Fejgin

08.12.1964

W. Polaczkowa

Badania nad sprzężeniem w układzie o-terfenylu

10.

Wacław Zamłyński

12.01.1965

J. Böhm

Badania nad rotacją wewnętrzną dookoła wiązania Carom-O

11.

Jan Prejzner

22.10.1968

T. Bisanz

Badanie C- i O-acylowania układu naftorezorcyny

12.

Jacek Terpiński

03.12.1968

J. Dąbrowski

Synteza i badania widmowe deuterowanych chloro- i aminopochodnych winyloketonów

13.

Irmina Zadrożna

15.03.1972

Z. Bańkowska

Enolizacja acylopochodnych malonianu i acylopochodnych chlorooctanu etylu w porównaniu z enolizacją γ metylopochodnych acetylooctanu etylu

14.

Krzysztof Pazdro

10.05.1972

W. Polaczkowa

Badania układu 1,3-ditiolu. Reakcje przebiegające z udziałem karbenu 4,5-dwufenylo-1,3-ditioliowego

15.

Maria Bukowska

11.06.1974

T. Bisanz

Sprzężenie pomiędzy podstawnikami w dwu różnych pierścieniach naftalenu

16.

Adam Gryff-Keller

09.01.1975

Z. Bańkowska

Zastosowanie spektroskopii NMR do badania inwersji azotu w acyklicznych aminach trzeciorzędowych

17.

Stefan Kwiatkowski

17.06.1975

T. Jaworski

Badania nad reakcjami termolizy pochodnych octanu etylu

18.

Wojciech Sas

17.11.1975

T. Urbański

Własności i reakcje niektórych uwodornionych pochodnych 5-nitropirymidyn

19.

Ewa Kołaczkowska

19.10.1976

Z. Bańkowska

Transmisja wpływu podstawników w arylowych pochodnych β-ketoestrów.

20.

Przemysław
Szczeciński

10.05.1977

T. Bisanz

Badanie równowag w roztworach fenolanów metali alkalicznych w DMSO za pomocą pomiarów przewodnictwa i H NMR

21.

Ewa Zajączkowska-
Terpińska

15.11.1977

T. Bisanz

Wpływ polarności rozpuszczalnika na nierównocenność magnetyczną grup geminalnych oddzielonych od centrum chiralnego grupą karbonylową

22.

Witold Krasuski

07.11.1978

T. Jaworski
(D. Buza opieka naukowa)

Porównanie reaktywności olefin pochodnych 1,3-ditiolu z podobnymi układami tiazolu i imidazolu

23.

Tadeusz Mizerski

13.03.1979

T. Jaworski

Badanie kierunku przyłączenia w reakcjach dienowych niektórych oksazoli z niesymetrycznymi pochodnymi acetylenu

24.

Anna Łytko-Krasuska

27.04.1979

H. Piotrowska

Eliminacja kwasu azotawego z 2,5-dialkilowych pochodnych 5-nitro-1,3-dioksanu

25.

Marta Jędrzejewska-Krawczyk

18.01.1980

Z. Bańkowska

Zdolność do enolizacji β-cyjanoketonów zawierających grupę fenylową oraz wpływ podstawników w pierścieniu na kwasowość odmian tautomerycznych

26.

Halina Prejzner

05.11.1980

H. Piotrowska

Reakcje utleniania 1,3-dipodstawionych pochodnych heksahydropirymidyny

27.

Wanda Gradowska

12.02.1982

T. Bisanz
(D. Buza opieka naukowa)

Badanie przebiegu reakcji pochodnych 1,3-ditiolu w zależności od budowy i charakteru odczynnika

28.

Krzysztof Jarowicki

12.02.1982

T. Jaworski

Synteza spiro[2.3]heptanowych analogów prostaglandyn

29.

Wojciech Kołodziejek

10.06.1983

T. Jaworski
(J. Prejzner opieka naukowa)

Synteza tlenowych analogów prostaglandyn: estrów metylowych 10-oksa-11-deoksy-PGE1 i 10-oksa-11-deoksy-PGE1

30.

Leszek Poppe

04.11.1983

T. Jaworski
(A. Gryff-Keller opieka naukowa)

Badanie rotacji grup N-metylowych w N,N-dimetyloamidach za pomocą metod relaksacyjnych NMR

31.

Witold Danikiewicz

06.01.1984

T. Jaworski

Synteza 7-okso analogów prostaglandyn szeregu F1

32.

Krystyna Wejroch-Matacz

16.05.1986

H. Piotrowska

Reakcje pochodnych N,N-dimetylo-2,2-dinitroetyloaminy z wybranymi karboanionami

33.

Marek Włostowski

27.06.1986

T. Jaworski

Zastosowanie reakcji dienowo-retrodienowej w syntezie wielopodstawionych pochodnych cyklopentadienu

34.

Magdalena Popławska

02.06.1989

H. Piotrowska

Otrzymywania i wybrane reakcje trzeciorzędowych α-nitronitryli

35.

Hanna Krawczyk

14.11.1997

A.Gryff-Keller

Badanie homokonjugacji w pochodnych norbornadienu. Interpretacja widm NMR i reaktywności chemicznej

36.

Mariola Kosztkowska-
Stawińska

06.04.2001

D. Buza
(W. Sas opieka naukowa)

Badania nad syntezą C-azanukleozydów z wykorzystaniem N-tlenków 5,5-bis(hydroksymetylo)-1-piroliny

37.

Anna Budzińska

19.10.2001

P. Szczeciński
(W. Sas opieka naukowa)

Wykorzystanie pochodnych 5-allilo-5-nitro-1,3-dioksanu w syntezie polihydroksylowych pochodnych piperydyny

38.

Ewa Mironiuk-
Puchalska

10.01.2003

W.Sas

Wykorzystanie 5-nitro-1,3-dioksanów w syntezie 5,5-bis (hydroksymetylo)-2-pirolidonu

39.

Piotr Gębarowski

14.03.2003

W. Sas

Wykorzystanie reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji w syntezie N-(3-alkenylo) nitronów w asymetrycznej syntezie polihydroksylowych pochodnych heterocyklicznych

40.

Joanna Kurkowska

maj 2004

A. Gryff-Keller
(I. Zadrożna opieka naukowa)

Synteza oraz chemiczne i biochemiczne przekształcanie podstawionych 2-izooksazolin

41.

Dorota Bartusik

07.01.2005

P. Szczeciński


Zastosowanie spektroskopii 19F NMR do oznaczania aminokwasów w płynach ustrojowych

42.

Dominika Bal

07.10.2005

A. Gryff-Keller

Zastosowanie spektroskopii NMR do oznaczania konfiguracji absolutnej wybranych metabolitów

43.

Ewa Kleczkowska

15.12.2006

W. Sas

Badania nad synteza nieracemicznych związków γ-nitrokarbonylowych

44.

Dmytro Kotsyubynskyy

05.10.2007

A. Gryff-Keller

Badania wybranych zasad azotowych w roztworach za pomocą ilościowej interpretacji wyników pomiarów NMR

45.

Ewa Kaczorowska

06.05.2008

B. Pura

Modyfikowane poliarylany jako materiały dla optyki nieliniowej

46.

Katarzyna Dybiec

05.02.2010

A. Gryff-Keller

Badanie struktury wybranych pochodnych puryny w roztworach za pomocą spektroskopii NMR i obliczeń teoretycznych


Zakład Chemii Organicznej 2008-2010 Ostatnia modyfikacja 25.02.2010