Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Przedmiot

Praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1H i 13C NMR


Rok

III

Forma zajęć

Wykład


Semestr

zimowy

Przedmiot

E


Liczba godzin

15

Kod przedmiotu

CH-OCA-WE


Liczba punktów

1

Prowadzący

Prof. dr hab. Przemysław Szczeciński

Opis przedmiotu

Wykład ma za zadanie pogłębienie umiejętności wyciągania wniosków na temat struktury związków organicznych na podstawie danych otrzymanych za pomocą wymienionych w tytule metod spektroskopowych i jest uzupełnieniem przedmiotu p.t. "Spektroskopowe metody badania struktury materii" wykładanego na semestrze IV. Głównym celem wykładu jest, poza przypomnieniem fizycznych podstaw ww. spektroskopii, zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi problemami występującymi przy interpretacji widm IR i NMR. W związku z tym duży nacisk położono na aktywne uczestnictwo słuchaczy w interpretacji prezentowanych w czasie wykładu licznych przykładów.


Wymagane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów

Chemia organiczna – ćwiczenia

Forma zaliczenia


Pisemne kolokwium zaliczeniowe


Zakład Chemii Organicznej 2008-2011 Ostatnia modyfikacja 9.09.2011